ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Former Principals

Sl. No

Name

Year

1

Shri. T. F. Murashillin

1968 – 1973

2

Shri. I. G. Madanshetty

1973 – 1976

3

Dr. S. G. Ghivari

1976 – 1979

4

Shri. V. C. Gobbannavar

1979 – 1981

5

Shri. T. F. Murashillin

1981 – 1984

6

Shri. S. B. Lalsangi

1984 – 1991

7

Shri. D. N. Narwade

1991 – 1993

8

Shri. S. R. Gundakalle

1993 – 1994

9

Shri. V. B. Hiremath

1994 – 1996

10

Shri. P. V. Kadkol

1996 – 1997

11

Shri. B. A. Navalgatti

1997 – 1998

12

Shri. S. M. Haraddgatti

1998 – 1999

13

Shri. F. G. Navalgund

1999 – 2000

14

Shri. G. Manjunath

2000 – 2002

15

Shri. S. F. Dani

2002 – 2004

16

Shri. M. V. Gadad

2004 – 2007

17

Shri. V. S. Hiremath

2007 – 2008

18

Shri. B. G. Rajshekhar

2008 – 2009

19

Shri. S. R. Gundakalle

2009 – 2012

20

Shri. B. R. Kantikar

2012 – 2017

21

Dr. R. F. Inchal

2017 – 2021  

22

Shri. S. L. Patil

2021