ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Vision

Upliftment of Youth through Quality Evaluation, Promotion and Sustenance

 Mission

“Upliftment of Youth’s Talent, Skill, Self Confidence and Competence through Quality development to face the Global Challenges” 

Goals

To impart Quality Education.

To Imbibe Values of Life.

To develop Leadership Qualities.

To promote National Integration.

To create Awareness of Modern Means of Education.

To achieve Overall Personality Development.

To provide placement opportunities for growth and fulfilment of Employability.