ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Vision

Upliftment of Youth through Quality Evaluation, Promotion and Sustenance

 Mission

“Upliftment of Youth’s Talent, Skill, Self Confidence and Competence through Quality development to face the Global Challenges” 

Goals

To Imbibe Values of Life.

To Impart Quality Education.

To Promote National Integration.

To Develop Leadership Qualities.

To Achieve Overall Personality Development.

To Create Awareness of Modern Means of Education.

To Provide Placement Opportunities for Growth and Fulfilment of Employability.