ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Governing Body

Sl. No

Name of the Member

Designation

1

Shri. B. R. Patil

Chairman Nominee

2

Dr. M. G. Hanji

Chairman

3

Shri. H. R. Chamakeri

Member

4

Shri. S. G. Mamadapur

Member

5

Shri. M. I. Kumatalli

Member

6

Shri. Prakash S. Patil

Member

7

Shri. Vijaykumar S. Burli

Member

8

Prin. S. L. Patil

Member Secretary