ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Alumni Association 

Executive Board Officers

                                                                   1. Prof. S. L. Patil                                      Chairman

                                                            2. Prof. Devendrappa R.                     Secretary / Treasurer

                                                            3. Shri. Gajanan. Mangasuli               Hon. Joint Secretary

Sl. No Name of the Members Mobile No
1  Shri Murughesha Bane 9448637217
2  Shri.I. D Patil 9379162649
3  Shri Rudrappa Karani 9448921121
4  Shri P. M. Dharigoudar 9448436785
5  Shri. H.B. Poojari 7829224779
6  Shri M. G. Kalyani 9242187960
7  Shri Siddhu Shiragura 9945783890
8  Shri Basavaraja. Itnal 9449624249
9  Shri. P. R. Patil 9916468915
10  Dr. (Smt.) B.S.Gaddi 9880380599
11  Ku. S. V. Karoli 9480049136
12  Smt. Vidya. Burli 9916448573
13  Shri Siddaraj Gali 9739773276
14  Shri A. S. Rajamane 9845903896
15  Kumari. A. H. Angadi 9901106952