ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


GENDER EQUITY CELL

Gender Equity / Attitude   Events on health and hygiene
 • International Womens Day 
 • Rangoli competition 
 • Best out of waste 
 • Bouquet preparation
 • Cooking competition
 • Mehendi competition
 • Skit
 • Fashion show
 • Dance
 • Patriotic songz competition
 • Dollu kunita
 • Independence day
 • Multi gymnasium facility

   2. Prevention of Sexual Harassment

   3. Women Empowerment

   4. Women’s day and many other relevant topics