ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Career Guidance and Placement Cell

The Career guidance and placement cell of the college functions with the objective of providing guidance and assistance for the students to achieve their career goals. It provides awareness on Higher Education or Studies, Self-employment and Job opportunities. The cell disseminates information regarding the availability of jobs and courses through brochures periodically received from various companies and organizations. It is an organized effort to set students in touch with reputed employers and also to train them selection process of corporates. Cell conducts periodically training programmes in soft skills for the deserving students.

For more details: Click here