ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


PREVENTION OF SEXUAL HARRASSMENT 

As per the guidelines of UGC and the Supreme Court - an Anti-Sexual Harassment Committee has been established by the college to provide a healthy atmosphere to the students of the college. Anti Sexual Harassment Committee deals with issues relating to sexual harassment. The committee is formed to prevent sexual assault, rape and other related crimes on girl students.

Goal: Prevention of sexual harassment to ensure safe environment for girl students for the studies.

Objectives:

  • To develop guidelines and norms for policies against sexual harassment.
  • To develop principles and procedures to combat sexual harassment.
  • To work out details for the implementation these policies.
  • To prepare a detailed plan of actions, both short and long term.
  • To organize gender sensitization awareness programme.
  • To deal with cases of discrimination and sexual harassment in a time bound manner, aiming at ensuring support services to the victimized