ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Anti Ragging Cell

As per the Karnataka Educational Act 1983 and the directive of Honorable Supreme Court of India, KLE’s SSMS College, Athani ensures strict compliances on the prevention of Ragging in any form on its campus.


Ragging is a criminal offence which can destroy a student physically and emotionally. Ragging means teasing, embarrassing and humiliating; Assaulting or using criminal force or intimidation; wrongfully restraining or confining or causing hurt; causing grievous hurt, Kidnapping or committing unusual offence; causing death or abetting suicide.


Ragging in all its form is totally banned in the college. The college shall take strict action against the offences which might also lead to cancellation of admission against those found guilty of ragging and/or of abetting ragging and the burden of proof shall be on the perpetrator of alleged ragging and not on the victim. An offence of Ragging may be lodged either on a written complaint by the affected or on independent finding of the Anti Ragging Cell.


The college is bound by the UGC Regulations on ' Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution 2009'. The college has an Anti Ragging Cell which governs the prevention of any means of Ragging.

MORE DETAILS: REDRESSAL OF STUDENTS GRIEVANCES