ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


SC/ST Grievance Redressal Committee

Grievances Redressal Committee for SC/ST is formed in KLE’s SSMS College, Athani in order to claim accountability, responsiveness, user-friendliness and healthy working atmosphere amongst staff, students & parents. This Committee helps Students as well as employees to record their complaints and solve their problems related to academics, resources and personal grievances. Ragging Complaints will be handled as per the anti-ragging rules of Govt. of India Guidelines. Woman harassment complaints handled as per government guidelines by respective section.

For more details: Click here