ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Scholarship Benefited by Students

Year

Name of the scheme

Number of students benefited by government scheme and amount

Number of students benefited by  the institution's schemes and amount

Number of students

Amount

Number of students

Amount

2016-17

SC,ST,OBC

490

904162

-

-

2016-17

Shitaram jindal

-

-

7

33000

2017-18

SC,ST,OBC

511

1838535

-

-

2017-18

Shitaram jindal

-

-

11

84000

2018-19

SC,ST,OBC

590

1754590

-

-

2018-19

Shitaram jindal

-

-

14

113200

2019-20

SC,ST,OBC

543

1404385

-

-

2019-20

Shitaram jindal

-

-

4

34800

2020-21

SC,ST,OBC

80

123170

0

0

2020-21

Shitaram jindal

0

0

0

0