ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Non - Teaching Staff

Shri.S.V.Havaldar

Office Superintendent

Shri. V.V. Jambagi

S.D.A

Miss. A.H. Angadi

S.D.A

Shri V.C. Nagayyanavarmath

S.D.A

Shri. B.M. Nandimath

S.D.A

Sri. R.G. Jamakhandi 

Typist

 

Manniel Staff 

Shri. P.C. Khot

Attender

Shri. J.G. Badakambi

Peon

Shri.P.N.Halyal

Peon

Shri.D.P.Aiholi

Peon

Shri.S.J.Kengare

Peon

Shri.Shivanand Shetti

Peon

Smt Shanta S Shetti

Peon

Shri.V.B.Huchchannavar

Peon

Shri M.R.Haladamal

Peon

Shri.S.R.Kamble

Peon