ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


TEACHING PLAN DETAILS

Sl. No Academic Year Term View
1 2016-17  1st Term Click Here
2 2016-17  2nd Term Click Here
3 2017-18 1st Term Click Here
4 2017-18 2nd Term Click Here
5 2018-19 1st Term Click Here
6 2018-19 2nd Term Click Here
7 2019-20 1st Term Click Here
8 2019-20 2nd Term Click Here
9 2020-21 1st Term Click Here
10 2020-21 2nd Term Click Here