ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Computer Laboratory

The computer lab provides computer and internet with Wi-Fi facilities to students and college staff in our college. It is well equipped and consisting 51standard configured computer with internet access and printers may augment the lab setup. The computer lab has regularly updates the IT facilities such as hardware, software and networking as per the requirements. The authorized license copies of Windows11 and MS office pro-2021 are upgraded.

 

The primary goal of a well-equipped computer lab is to provide our students with assistance that enhances their possibilities of succeeding in their assignments. The computer lab remains open from 09.00am to 05.00 pm. We encourage our students to carry out deeper research for their projects. Through this, they can build their hands on experience and upgrade their learning skills. Our College has advanced computer lab to train our students practically. Ample time is allotted to all students along with optimum lab exposure.