ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ABOUT US:

 

VISION:

 

MISSION:

 

OBJECTIVES:

 

OUTCOME:

 

CERTIFICATE COURSE:

 

FACULTY PROFILE

       

Shri. D. R. Majage Shri. M. M. Holliyavar Miss. A. B. Patil
Asst. Professor Asst. Professor Asst. Professor
View Profile View Profile View Profile

                                                                                                     

                                                                   

                                                                           

                                                                                       

 

 

 

to view details of the Department