ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "A" level by NAAC with CGPA 3.09
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


DEPARTMENT OF HINDI

ABOUT US:

The Department of Hindi established in the year of 1968

VISION:

To Develop Excellent Proficiency in the Hindi Language.

MISSION:

To create National Integration in Students through Hindi Language & Literature.

OBJECTIVES:

  • To Create An Interest In the Hindi Language And Literature.
  • To Master the art of Communication.
  • Hindi is the national language of India so students should be motivated to study this language.
  • This literacy art will establish ethical values in students
  • To perfect their writing skills
  • To Develop Excellent Proficiency in the Hindi Language

OUTCOME:

  • Understanding the relation between society and literature and analyze the role played by Hindi literature in past and present
  • Developing skill of writing official letters in functional Hindi.
  • Developing philosophy of life inspiring by the vision of eminent writers.
  • Exploring, analyzing and enriching the self knowledge.

CERTIFICATE COURSE:

 

     -:FACULTY PROFILE:-

                                                                           

         Shri. Maruti B. Janake                     Smt. T. A. Akkol

           Asst. Professor                            Asst. Professor

              View Profile                                  View Profile

to view details of the Department