ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೊಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani-591304
(Accredited with "B++" CGPE 2.80 Grade by NAAC, Bangalore)

The K.L.E Society’s Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science and Commerce College Athani, a temple of learning was established in the year 1968. The Department of Computer Science was established in the year 2001-02. The department offered Computer Application as one of the core subjects for B.Com and B.A and B.Sc IV semester students in the annual pattern.

Computer Science as one of the core subject for combination the academic year 2020-21 along with the Physics, Mathematics & Computer Science (PMCs). The faculty members rendered their services to the under graduate students and thought Computer Application Subject for BA & B Sc IV semester students. Presently the computer Application is also thought as one of the core subject for B.Com semester students.

The Department plays a key role in the college by providing training progress, skill development by using advanced computer Hardware and Software to explore the latest technological advancement. The students will be able to build digital archives, applying data, textual analysis techniques and innovative ways in digital technology.